Analiza budžeta - napredni nivo
Analiza budžeta

Seminar se još uvek ne realizuje

Zašto kurs Analiza budžeta - napredni nivo?

Prethodni kurs iz oblasti javnih finansija - “Kako razumeti budžet?” - objašnjava osnovne elemente fiskalne politike i budžeta. Kurs “Analiza budžeta - napredni nivo” razrađuje teme od kojih zavisi potpunije razumevanje ove oblasti. U osnovnom kursu nije bilo prostora da se ukaže ne neke konkretne aspekte upravljanja javnim finansijama. Zato je sada cilj da se pronikne u način na koji se budžet sastavlja, mogućnosti i ograničenja za upravljanje javnim prihodima i rashodima i elemente upravljanja javnim dugom. Principi i mehanizmi dopunjeni su konkretnim stanjem i strukturom javnih finansija Srbije, pa će se nakon ovog kursa zainteresovani još bollje upoznati sa situacijom u Srbiji i njenim položajem u odnosu na druge države.

Kurs “Analiza budžeta - napredni nivo” može se posmatrati kao posebna celina. Polaznicima kursa koji još uvek nisu ovladali osnovnim pojmovima i konceptima javnih finansija preporučujemo da se prvo posvete kursu “Kako razumeti budžet?”. Razlog za to jeste činjenica da napredni kurs ne posvećuje pažnju pojmovima koji su objašnjeni u osnovnom kursu. Tako je bollje razumevanje politike javnih prihoda i rashoda (čime se bavimo u naprednom kursu) uslovljeno razmatranjem vrsta prihoda i rashoda (što je bila tema u osnovnom kursu), a isti je slučaj i sa javnim dugom i drugim elementima javnog sektora. Na taj način, dva kursa daju zaokruženi pogled na gotovo sve važne oblasti javnih finansija i budžetske politike, kako na nivou principa (koji važe u svakoj situaciji), tako i u aktuelnom trenutku u kome se nalazi Srbija.

Predavači: Vladimir Vučković


Prijava za ovaj kurs još uvek nije otvorena


Last modified: Tuesday, 19 April 2022, 11:09 AM